Επικουρικοί γιατροι

Νομοθεσία - Διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών

Ισχύουσα νόμοθεσία για την διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών:

1) Υ10α/Γ.Π. οικ. 114191/2 ΦΕΚ 1759, τεύχος Β'

2) Διαδικασία τοποθέτησης

Αιτήσεις:

1) Κύρια αίτηση

2) Συμπληρωματική αίτηση