7 Νοε 2012

Η σφαγή των νέων γιατρών σε αριθμους

Τι προβλέπει το νεο μνημόνιο..
27. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του ν. 3205/2003, αντικαθίσταται, από 1.8.2012, ως εξής :
«1. Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται στα παρακάτω ποσά:
α. Συντονιστής Διευθυντής 1.665 €
β. Διευθυντής 1.580 €
γ. Επιμελητής Α` 1.513 €
δ. Επιμελητής Β` 1.321 €
ε. Ειδικευόμενος 1.007 €».

β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 44 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής :
«3. Νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου οριζόμενο κατά βαθμό, ως εξής:α. Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής 238 €
β. Επιμελητής Α` 205 €
γ. Επιμελητής Β` 174 €
δ. Ειδικευόμενος 190 €
4. Πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οριζόμενη κατά βαθμό, ως εξής:
α. Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής 225 €
β. Επιμελητής Α` 195 €
γ. Επιμελητής Β` 164 €
δ. Ειδικευόμενος 123 €».
δ. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, αντικαθίστανται, από 1.8.2012, ως εξής:
«Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ευρώ (30 €).
Το ωρομίσθιο των εφημεριών υπολογίζεται με συντελεστή 0,0042 επί του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαιούχος.».
Τι ισχυε εως σημερα για τους μισθούς με βαση τον (3754/2009) που όριζε τα εξής

1. Το άρθρο 43 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) αντικαθίσταται ως κάτωθι:
«1. Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ορίζονται από 1ης Ιανουαρίου 2009, στα παρακάτω ποσά:
α. Διευθυντής 2.054 €
β. Επιμελητής Α΄ 1.759 €
γ. Επιμελητής Β΄ 1.468 €
δ. Ειδικευόμενος 1.027 €
Αναθεωρούσε επίσης το βιβλιοθήκης στα 355 ευρώ για τους ειδικευόμενους..
Τι προέβλεπε ο νομος του 2003 (βαση του οποίου οριζόταν επιδόματα και αφημερίες εως σημερα) (εκτός του επιδόματος βιβλιοθήκής για τους ειδικευομένους που με τον νομο του 2009 είχε πάει στα 355ευρώ)

Ν 3205/2003: Μισθολογικά λειτουργών,υπαλλήλων Δημοσίου,ΝΠΔΔ-ΟΤΑ, ΕΛΑΣ,Πυρ/κού-Λιμ/κού Σώματος κλπ. (336953)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3205 (ΦΕΚ Α΄297 23.12.2003)
ΙΑΤΡΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 43
Βασικός μισθός

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Επιμελητή Β`, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
Διευθυντής1,40
Επιμελητής Α`1,20
Επιμελητής Β`1,00
Επιμελητής Γ και ειδικευόμενος 0,70
2. Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Επιμελητή Β. Ορίζεται σε χίλια σαράντα δύο ευρώ (1.042ε). (Σημείωση: έχει γίνει 1.468 €)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 2 Ν.3336/2005,ΦΕΚ Α 96/20.4.2005, ο  μηνιαίος  βασικός μισθός του  Eπιμελητή Β΄ ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας ορίστηκε από 1.1.2005 σε χίλια ογδόντα ευρώ (1.080 ευρώ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 11 Ν.3453/2006,ΦΕΚ Α 74,από 1.1.2006  ο μηνιαίος βασικός μισθός του  Επιμελητή Β` Ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας ορίζεται σε χίλια εκατόν δώδεκα ευρώ (1.112 Ε).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 1 παρ.1ιδ του Ν.3554/2007 (ΦΕΚ Α 80/2007) ο μηνιαίος βασικός μισθός του   Επιμελητή Β` Ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας ορίζεται από 1.1.2007 σε χίλια εκατόν πενήντα ένα ευρώ (1.151).

3. Στο ιατρικό προσωπικό του κλάδου Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνονται και οι οδοντίατροι
Άρθρο 44
Επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις

Α. Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

1. Χρόνου υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου Α. 1. του άρθρου 30 του νόμου αυτού.

Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού λαμβάνεται υπόψη εκείνη που προβλέπεται από τις δια τάξεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, υπολογιζομένου και του χρόνου απόκτησης ειδικότητας.

2. Mεταπτυxιακών σπουδών, για τη χορήγηση του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου Α. 1. του άρθρου 8 του νόμου αυτού.

3.Νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου οριζόμενη κατά βαθμό, ως εξής:
Διευθυντής 450 έ
Επιμελητής Α`389 έ
Επιμελητής Β`327έ
Επιμελητής Γ και ειδικευόμενος 265 ευρώ (Σημείωση: έχει γίνει 355 €)
5. Πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οριζόμενη κατά βαθμό, ως εξής:
Διευθυντής 339 ευρώ
Επιμελητής Α` 293 ευρώ
Επιμελητής Β` 247 ευρώ
Επιμελητής Γ και ειδικευόμενος 185 ευρώ
6. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

7. Θέσεως ευθύνης στους Διευθυντές, για όσο χρόνο ασκούντα καθήκοντα του βαθμού τους, οριζόμενο σε διακόσια τριάντα πέντε ευρώ (235 έ). Στους Επιμελητές Α`, που απονέμεται ο τίτλος του Αναπληρωτή Διευθυντή, καταβάλλεται επίδομα ~έσεως ευθύνης ίσο με τα σαράντα εκατοστά (40/100) του αντίστοιχου επιδόματος του Διευθυντή, για όσο χρονικό διάστημα φέρουν τον τίτλο αυτόν. Το ίδιο επίδομα και στο αυτό ύψος με τους Αναπληρωτές Διευθυντές καταβάλλεται και σε ιατρούς που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις Διευθυντών. Το επίδομα θέσεως ευθύνης καταβάλλεται και στην περίπτωση απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντά του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέραν των δύο (2) μηνών συνολικά κατ` έτος.

Β. 1. Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου αυτού.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, καθορίζονται τα κίνητρα προσέλκυσης, εγκατάστασης και παραμονής του ιατρικού προσωπικού του Συστήματος σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και κρατικά θεραπευτήρια, που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές περιοχές, καθώς και οι άγονες ειδικότητες,όπως οι περιοχές αυτές και αγονες ειδικότητες χαρακτηριζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού σε προβληματικές περιοχές ή για την προσέλκυση στο σύστημα συγκεκριμένης ειδικότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την 31.12.1997 και με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου έχουν ανάλογη εφαρμογή και στο προσωπικό του Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 45
Εφημερίες

1. Η συμμετοχή των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των μελών Δ.Ε.Π. τμημάτων ιατρικής και όλων των ιατρών που με οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα νοσοκομεία στο πρόγραμμα εφημεριών, είναι υποχρεωτική για όλους τους βαθμούς και βαθμίδες, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

2. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας όλης της χώρας, για την πραγματοποίηση εφημεριών, κατατάσσονται σε τρεις (3) ζώνες ανάλογα με την έδρα τους, ως εξής:

α. Ζώνη Α`

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου και των Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών, καθώς και τα κέντρα υγείας του λεκανοπεδίου Αττικής και Θεσσαλονίκης.

β. Ζώνη Β`

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα περιφερειακά και νομαρχιακά νοσοκομεία των υπόλοιπων νομών ή πόλεων, καθώς και της Αλεξανδρούπολης και της Λάρισας.

γ. Zώνη Γ΄

Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία που έχουν την έδρα τους σε, χαρακτηρισμένες από ισχύουσες διατάξεις, προβληματικές περιοχές, όλα τα υπόλοιπα κέντρα υγείας, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) με τα παραρτήματά του.

3. Το ανώτατο όριο συμμετοχής του προσωπικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος νόμου, σε εφημεριακή απασχόληση κατά νοσοκομείο, από το σύνολο των υπηρετούντων σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση, ορίζεται κατά ζώνη ως εξής:

Α` Ζώνη: Μέχρι το ένα τρίτο (1/3) των υπηρετούντων ιατρών σε περίπτωση γενικής εφημερίας και μέχρι το ένα πέμmο (1/5) σε περίmωση εσωτερικής εφημερίας, του τελευταίου ΠΟ(Jοστού δυναμένου να αυξάνεται Σε όλως εξαιρετικές περιmώσεις, μέχρι το ένα τρίτο (1/3), με αιτιολογημένη απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

Β` Ζώνη: Μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) των υπηρετούντων ιατρών, του ποσοστού αυτού δυναμένου να αυξάνεται, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας μέχρι τα τρία πέμπτα (3/5).

Γ Ζώνη: Μέχρι το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών.

5. Η συνολική αμοιβή για κάθε ενεργό εφημερία, ανάλογα με τη διάρκειά της, προσδιορίζεται με ωρομίσθιο ως εξής:

α. Για εφημερία ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα το ωρομίσθιο επί τις αντίστoιxες ώρες απασχόλησης.

β. Για νυκτερινή εφημερία καθημερινής, από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί τις αντίστοιχες ώρες νυκτερινής απασχόλησης.

γ. Για εφημερία ημέρας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η πρωινή μέχρι 22η, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

δ. Για νυκτερινή εφημερία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

"Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεξάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ευρώ (30 ευρώ) για Επιμελητές Α`, Β`, Γ και ειδικευόμενους και κατά εξήντα ευρώ (60 ευρώ) για Διευθυντές."

 Το ωρομίσθιο των εφημεριών υπολογίζεται με συντελεστή 0,0059 επί του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαιούχος. Το ωρομίσθιο και οι προσαυξήσεις των εφημεριών δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Το δεύτερο εδάφιο της περ.δ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 9 παρ.3  Ν.3670/2008,ΦΕΚ Α 117/20.6.2008.

ε. Στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α` Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, ως αποζημίωση εφημέριων καταβάλλεται μηνιαίο ποσό, ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού του Διευθυντή Ε.Σ.Υ, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Η απουσία των Διευθυντών για λειτουργικές ανάγκες, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες μηνιαίως, δεν επηρεάζει την καταβολή της αποζημίωσης των εφημέριων."

Η παρ.ε` αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.ένατο Ν.3527/2007, ΦΕΚ Α 25/9.2.2007.

5. Η συνολική αμοιβή για κάθε εφημερία ετοιμότητας ορίζεται σε σαράντα εκατοστό (40/100) της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής ενεργού εφημερίας, συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησής της.

6. Οι ιατροί που συμμετέχουν σε ενεργό εφημερία υποχρεούνται να βρίσκονται εντός του νοσοκομείου και των λοιπών μονάδων σε όλη τη διάρκειά της. Σε περίπτωση απουσίας τους, πέραν των πειθαρχικών κυρώσεων, περικόπτεται ολόκληρη η αμοιβή της εφημερίας. Οι ιατροί που συμμετέχουν σε εφημερία ετοιμότητας υποχρεούνται να προσέρχονται στα νοσοκομεία και στις λοιπές μονάδες όταν και όσες φορές καλούνται για παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση κλήσης και μη προσέλευσής τους, πέρα από τη στέρηση της αμοιβής της εφημερίας, κινείται αρμοδίως και πειθαρχική διαδικασία εναντίον τους.

Ο χαρακτήρας και ο τρόπος αποζημίωσης των ιατρών που μετέχουν σε πρόγραμμα εφημερίας ετοιμότητας δεν μεταβάλλονται από τις τυχόν σωρευτικές κλήσεις και τη διάρκεια παραμονής τους στους νοσοκομειακούς και λοιπούς χώρους. Η κλήση και η προσέλευση ή μη ιατρών στην περίπτωση αυτή διαπιστώνεται από τα στοιχεία της κάθε νοσηλευτικής μονάδας και με ευθύνη του γιατρού της ενεργού εφημερίας.

7. Οι ιατροί και οδοντίατροι των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ., όπως αναφέρονται στο όρθρο 43 του παρόντος, συμμετέχουν σε μικτή εφημερία, αποτελούμενη από ενεργό 6ωρη εφημερία, μετά το πέρας του τακτικού ωραρίου, που συνεχίζεται με εφημερία ετοιμότητας μέχρι τη συμπλήρωση του 16ώρου. Η αμοιβή της εφημερίας αυτής καθορίζεται συνολικό σε εβδομήvτα εκατοστό (70(1 της αντίστοιχης συνoλιικής αμοιβής της 16ωρης ενεργού εφημερίας. Η κατάρτιση του προγράμματος εφημεριών γίνεται εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεων. Εντός του τελευταίου τριμήνου του κάθε έτους εκδί δονται κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, με τις οποίες καθορίζονται τα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τις εφημερίες κάθε νοσοκομείου, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τον τρόπο της εφημερίας και τον έλεγχό τους. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από αρμόδια προς τούτο όργανα και διαπίστωσης υπέρβασης της κοινής απόφασης ή απουσίας των εφημερευόντων από τα καθήκοντά τους, κινείται πειθαρχική διαδικασία κατά παντός υπευθύνου από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

9. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών ή άλλων απολαβών των ιατρών, περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων από εφημερίες, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί κατά μήνα τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, χωρίς συνυπολογισμό σε αυτές της οικογενειακής παροχής και των επιδομάτων εορτών και αδείας. Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και των πρόσθετων αμοιβών τους κατά μήνα δεν μπορεί να υπερβεί τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Αρεοπαγίτη με 29 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή. Τυχόν υπέρβαση του ποσού αυτού περικόπτεται από την αποζημίωση των εφημεριών.

10. Οι διατάξεις του όρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις αντίστοιχες κατηγορίες ιατρικού προσωπικού των πανεπιστημιακών νοσοκομείων (Αιγινήτειο και Αρεταίειο). Η απόφαση για την έγκριση εφημεριών στα δύο αυτό πανεπιστημιακό νοσοκομεία εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από πρόταση της Εφορείας του οικείου νοσοκομείου.

Συνολο Μειώσεων: (Μικτες)
Επιμελητης Β:
Βασικός μισθός: 1321 από 1458 ποσοστό 10%
Επιδόματα: 338 από 574, ποσοστό 42%
Εφημερίες: μειωση ποσοστού επί του βασικού μισθού σε
0.0042 από 0,0059 δηλαδη 29%, επιπλεόν της μειωσης μειωσης κατα 10% του βασικού μισθού, βαση του οποίου υπολογίζονται  (μειώνονται κατα 10% και από εκεί κοβεταιι το 1/3 χοντρικα...)
Χοντρικα: καθαρά κοβονται (από τα 1250 του νεοεισερχόμενου σήμερα-εχουν ηδη υπολογιστεί τα κομμενα χρονοεπιδόματα στους νεοεισερχόμενους, συμφωνα με το μεσοπρόθεσμο μνημόνιο που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση)
-100 ευρώ  από μισθό και - 200 από επιδόματα, συνολο -300 ευρω το μηνα 
Νέος μισθός νεοεισερχόμενου επιμελητη Β: 950 ευρώ
και -35% από αποζημίωση εφημεριών
Ειδικευόμενος:
Βασικός μισθός: 1007 από 1025 ποσοστό 2%

Επιδόματα: 313 από 540, ποσοστό 42%
Εφημερίες: μειωση ποσοστού επί του βασικού μισθού σε
0.0042 από 0,0059 δηλαδη 29%, επιπλεόν της μειωσης μειωσης κατα 2% του βασικού μισθού, βαση του οποίου υπολογίζονται  (μειώνονται κατα 10% και από εκεί κοβεταιι το 1/3 χοντρικα...)
Χοντρικα: καθαρά κοβονται (από τα 1050 του νεοεισερχόμενου σήμερα)
-17 ευρώ  από μισθό και - 170 από επιδόματα, συνολο -190 ευρω το μηνα
Νέος μισθός νεοεισερχόμενου ειδικευομένου 860 ευρώ
και -30% από αποζημίωση εφημεριών

9 Σεπ 2012

Ο νέος όρκος

στην εποχή της κρίσης δεν είναι ολα αυτονόητα...
Θα ταυτιστείς με τους δανειστές αφήνοντας τον κόσμο να πεθαίνει σαν τα σκυλιά ή θα παραμείνεις άνθρωπος και γιατρός;;;;


Spanish Doctors conscientious objectors

1650 doctors from all over Spain including Galicia and Catalonia, announced that they REFUSE to comply with the provisions of the Spanish Health Ministry, ordering them NOT to provide medical care to immigrants. They insisted that their medical oaths and moral obligations exceeds all governmental order.

4 Αυγ 2012

τετραπλάσιες περικοπές στην υγεία και στον ΕΟΠΥΥ απαιτεί η τρόικα

περικοπές ύψους 1,2 δισ. ευρώ απαιτούν οι τοκογλύφοι για την υγεία.
Αυτό που περίμεναν οι καθεστωτικοί είναι η τρόικα να απαιτήσει περικοπές στην υγεία για το 2013, 300 εκατ. ευρώ αλλά τώρα, πάλι καθεστωτικά μέσα αναφέρουν περικοπές ύψους 1,2 δισ συνολικά για την υγεία από τα οποία τα 800 εκατ. αφορούν τον ΕΟΠΥΥ.

Και όλα αυτά τη στιγμή που ο ΕΟΠΥΥ χρωστάει ανάμεσα σε άλλους και σε φαρμακοποιούς, γιατρούς, κλινικές, φυσιοθεραπευτές ενώ το χρέος που ήδη παρουσιάζεται για το 2012 φτάνει τα 1,5 δισ. ευρώ.

Οι νέες περικοπές που θα ακολουθήσουν με τα νέα μέτρα για να πάρουν τα φράγκα από τους τοκογλύφους του ΔΝΤ, κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση στον τομέα της υγείας. Ήδη εργαζόμενοι στα νοσοκομεία βρίσκονται σε επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις, γιατροί παραιτούνται με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, ενώ οι ελλείψεις σε θέματα λειτουργικών υποδομών δυσχαιρένουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Σε αυτό το τοπίο μάλλον θα ακολουθήσουν οι φαρμακοποιοί που επανεξετάζουν το ενδεχόμενο να αντιδράσουν ανάλογα.

Πηγή: Athens.Indymedia

Στάση εργασίας στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ και συμβολική κατάληψη του γραφείου Διοίκησης

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία του Ηρακλείου στην Κρήτη.

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία του Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο, αντιδρούν στη διάλυση του συστήματος υγείας με συνεχείς στάσεις εργασίας. Οι περικοπές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και αυτές που ακολουθούν οδήγησαν σε ασφυξία τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και σε απόγνωση τους χιλιάδες ασθενείς που καταφεύγουν σ΄ αυτά.

Η μείωση των κρεβατιών, η συγχώνευση κλινικών, η ελαστικοποίηση του ωραρίου και των εργασιακών σχέσεων και οι ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και υποδομές και υλικό, απαντώνται από τους εργαζόμενους με κυλιόμενες στάσεις εργασίας. Έτσι μετά τη στάση εργασίας που έκαναν στο ΠΑΓΝΗ την Τρίτη, σήμερα πραγματοποιούν άλλη μία που εξελίχθηκε σε συμβολική κατάληψη του γραφείου της διοίκησης των νοσοκομείων.

Πηγή: Athens.indymedia

29 Ιουν 2012

Ενημέρωση από τη δίκη του Πρωην διοικητη στο Ρέθυμνο για την υπέρβαση του ωραρίου εργασίας σε ειδικευομένους

Αθώος λόγω έλλειψης δόλου ο διοικητής του Γ.Ν. Ρεθύμνου για την υποχρέωση στους ειδικευόμενουν να δουλεύουν καταναγκαστικά όσο θέλει το νοσοκομείο την περίοδο του 2009.

Θυμίζω ότι η δίκη έγινε μετά από μετά από αυτεπάγγελτη δίωξη της εισαγγελίας, σε συνέχεια καταγγελίας του συλλόγου ειδικευομένων εκείνη την περίοδο, και την έκθεση της επιθεώρησης εργασίας για την άνω των 80 ωρών εβδομαδιαία εργασία (με ανώτατο όριο τις 56 τότε).
Η καταγγελία του συλλόγου ειδικευομένων είχε γινει ως απάντηση στις καθημερινές αποστολές εγγράφων από τον ίδιο το διοικητη στην εισαγγελία, στις οποίες καταγγελόταν ονομαστικά ότι οι ειδικευόμενοι που δεν παρουσιαζόταν στην εφημερία λόγω επίσχεσης εργασίας, έθεταν σε κίνδυνο λόγω ελλειπούς στελέχωσης του νοσοκομείου την κοινωνία του Ρεθύμνου δε κίνδυνο.
Είχαν κληθεί 5 μάρτυρες ειδικευόμενοι από το δικαστήριο, από τους οποίους κανείς μένει πλέον στην Κρήτη, οι 2 μάλιστα βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Να υπενθυμίσω ότι οι επιστολές του διοικητή προς την εισαγγελία τότε πήγαν άπατες μετά την προανάκριση που είχαν γίνει ως αβάσιμες, ενώ η καταγγελία του συλλόγου μας αξιολογήθηκε σαφώς διαφορετικά και έφτασε στη δίκη της 25ης Ιουνη 2012..(3 χρόνια μετά)

Ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας κ.Μικρούλης κλήθηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης στο πλευρό του πρώην διοικητή, με απίστευτα ψέματα (τα οποία επειδή κατέθεσε χρονικά μετά από εμάς και επειδή δεν υπήρχε πολιτική αγωγή, είτε από το σύλλογο ειδικευομένων, είτε σε προσωπικό επίπεδο από κάποιον από τους θιγόμενους) έμειναν αναπάντητα και έγειραν το βάρος υπέρ του κατηγορούμενου διοικητή..

Η υπεράσπιση του βασίστηκε στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που βίωνε και καλά το νοσοκομείο την περίοδο εκείνη, ενώ τώρα τα πράγματα κατά τον κ.Μικρούλη έχουν βελτιωθεί αφού υπάρχουν 33% (80 από 60) περισσότεροι επιμελητές....
Γιατί άραγε δεν αναφέρει δημόσια τα ίδια ψεύδη και στην τοπική κοινωνία, για να καταλάβουν και οι ντόπιοι τα ευεργετήματα της τρόικας στο νοσοκομείο Ρεθύμνου;;;;;;;(όταν μάλιστα η Ενωση γιατρών ΕΣΥ τόσο καιρό μιλάει για διογκούμενες ελλείψεις;;;;)

Το ζήτημα είναι πως το δικαστήριο ουσιαστικά λυπήθηκε τοn 77χρονο πρωην διοικητη που μετά βίας περπατάει πλέον....Το έκανε όμως αυτό με μια απόφαση που όμως στην ουσία δίνει το ελευθέρας σε κάθε διοίκηση που επικαλείται έκτακτες ανάγκες να σκίζει τους εργαζομένους...

Το μόνο που θεωρητικά απομένει σε κάθε αγωνιζόμενο είναι να αποδειχτεί δόλος στις πράξεις των διοικούντων (γιατί ο δικαστης αποδέχτηκε στην πράξη το γεγονός της υπερβολικής και επικίνδυνης εργασίας).

Και ο μόνος τρόπος για να αποδειχτεί κάτι τέτοιο είναι να ακουστεί από πολλούς μάρτυρες (και όχι μόνο από 2) ο πραγματικός ρόλος των διοικούντων, που ιδιαίτερα στα μικρά νοσοκομεία ρίχνουν στη λάντζα στους ειδικευόμενους, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς όχι μόνο απέχουν από τα ΤΕΠ, αλλά φτάνουν οι περισσότεροι στο σημείο να βρίσκονται στα σπίτια τους (με την ανοχή της διοίκησης) κατά τη διάρκεια ενεργού εφημερίας με συχνότερο το πρόσχημα της έλλειψης κλινών ανάπαυσης για τους εφημερεύοντες… (Αναφέρομαι προφανώς στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο για το νοσοκομείο Ρεθύμνου, που ισχύει ακόμα και για πολλά άλλα νοσοκομεία της περιφέρειας και προφανώς στην πλειοψηφεία των επιμελητών και όχι σε όσους τιμούσανε και τιμούνε τον όρκο τους)..

Αυτά τα γεγονότα ακουστήκανε σαφώς (από τον ένα μάρτυρα, καθώς ο δεύτερος απέδωσε το γεγονός απλά στην ουσιαστική ανικανότητα διοίκησης από τον κατηγορούμενο, που ισχύει επίσης αλλά προφανώς για το δικαστήριο δεν ερκεί ως αίτιο δόλου)…Φαίνεται από το αποτέλεσμα πως όλα αυτά δεν ήταν αρκετά για τους δικαστές…
Θέλει πολλές μαρτυρίες και παράσταση πολιτικής αγωγής για να ξεσκεπαστούν τα ψέματα των διοικούντων.

Κατά τη γνώμη μου (και προσωπικά το καταλαβαίνω εκ του αποτελέσματος) έπρεπε να είχαμε δηλώσει πολιτική αγωγή, ώστε η υπεράσπιση να μην έχει τον τελευταίο λόγο ανενόχλητη όπως και οι μάρτυρες της. Να κληθούν με αυτόν τον τρόπο και περισσότεροι μάρτυρες και από τους ειδικευόμενους..
Είναι επίσης αλήθεια ότι και εμείς το αφήσαμε..Και δεν αναφέρομαι στους 10 γνωστους που συνέχεια έτρεχαν τα τελευταία χρόνια στο σύλλογο. Αναφέρομαι στη μεγάλη μάζα των ειδικευομένων που η αγωνιστικότητα τους εξαντλείτε όταν ο κόμπος φτάσει στο χτένι με 3,4 ή και 5 μήνες απλήρωτες εφημερίες.. ενώ κατα τα λοιπά με λίγο γλύψιμο στους επιμελητες και λίγο αγώνα όταν τα πράγματα ζορίσουν, το παίζουν λίγο καλοί και λίγο κακοί ταυτόχρονα..

Πάντως το όλο story είχε τα θετικά του!!!
Τον πρώην διοικητή Ακουμιανάκη να έχει τρομοκρατηθεί από το επερχόμενο δικαστήριο τον τελευταίο μήνα και να έχει βάλει λυτούς και δεμένους στο νοσοκομείο για να μην πάμε να καταθέσουμε (διευθυντές τμημάτων να πιέζουν το νυν προεδρείο του συλλόγου κ.ο.κ.) και πιθανά και εκτός νοσοκομείου...

Τον πρώην διοικητή να κάθεται στο σκαμνί του κατηγορουμένου.

Τον κ.Μικρούλη (οδοντίατρο/διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας) να αποδεικνύει για ακόμα μια φορά το ρόλο του δοσίλογου..(Όπως το έχει κάνει πολλές φορες με αποκορύφωμα το 2010 όταν έφτασε στο σημείο να απειλήσει ειδικευόμενους ότι θα τους στείλει σπίτι τους επιστρέφοντας τα χαρτιά τους στο υπουργείο και καταγγέλοντας τις συμβάσεις τους με το νοσοκομείο, όταν αυτοί σε διαρκεια κινητοποίησης αρνούνταν να εκτελέσουν το ανυπόγραφο από τον ίδιο πρόγραμμα εφημεριών που τους εξανάγκαζε σε εργασία άνω του 52ώρου…)

Και τα ερωτηματικά για αυτά που έμαθα την επομένη ημέρα, ότι ο διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας σε συνεργασία με τον κατηγορούμενο είχε προτείνει σε συγκεκριμένο ειδικευόμενο πρωην μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου να καταθέσει υπέρ του ως μάρτυρας υπεράσπισης, πρόταση που όπως έμαθα αρχικά είχε γίνει αποδεκτή!!!! (Ευτυχώς που δεν φτάσαμε σε τέτοιο ρεντίκολο ως ειδικευόμενοι)..

Τον πρώην διοικητή να ακριβοπληρώνει έναν από τους καλύτερους ντόπιους δικηγόρους για την υπεράσπιση του (θα μου πείτε ψίχουλα μπροστά σε όσα έβγαλε 4 χρόνια ως διοικητής)..

Τέλος προς γνώση όλων μας

Οι αγώνες δεν είναι μόνο μέσω των δικαστηρίων, είναι πρώτιστα έξω από αυτά.. Τα δικαστήρια όπως φαίνεται ειδικά σε μικρές κοινωνίες, έχουν τη δυνατότητα παρότι τα ίδια μπορεί να φτάσουν να εξελίξουν τις απλές καταγγελίες ενός συλλόγου σε δίκες, να απαλλάσσουν στη συνέχεια τους διοικητές, που παρότι κριθέντες ως διαπράξαντες τα αδικήματα, δεν είχαν κατά την άποψη των δικαστών δόλο για αυτά (είτε δεχόμενα την ανυπαρξία δόλου ως αποτέλεσμα της ανικανότητας διοίκησης από τους υπευθύνους, είτε αποδεχόμενα τις αιτιάσεις της υπεράσπισης περί εκτάκτων αναγκών των νοσοκομείων..-Αυτό θα φανεί από το σκεπτικό της απόφασης-)

Είναι σαφές και από αυτά τα γεγονότα ότι η καλύτερη απάντηση στους διοικούντες όταν φτάσουν στο σημείο να χρησιμοποιήσουν απέναντι στους αγωνιζόμενους ειδικευόμενους καταγγελίες σε εισαγγελείς, να υπάρχουν και οι κατάλληλες απαντήσεις από τους ειδικευόμενους..
Και είναι πασιφανές ότι όπως και στην περίπτωση του Ρεθύμνου αυτοί που θα τρέχουν να σωθούν από τις καταδίκες θα είναι οι ίδιοι οι διοικητές.. Και εάν το ζήτημα αντιμετωπιστεί οργανωμένα  (όχι όπως τώρα) και μεθοδικά να είστε σίγουροι ότι θα τη φάνε και την καταδίκη τελικά..

26 Μαΐ 2012

Οι αφίσες μιλάνε...

Συλλογή αφίσών που κολλιούνται στους τοιχους στην Αθήνα αυτές τις μέρες για το ζήτημα της δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων των οροθετικών γυναικών


 

δημιουργία αυτόνομου κοινωνικού ιατρείου στο βόλο

Μετά από 2 μήνες λειτουργίας μια συνέλευση στην οποία συμμετέχουν κυρίως υγειονομικοί αποφάσισε τη δημιουργία του αυτόνομου κοινωνικού ιατρείου Βόλου.

Η απόφασή για το χτίσιμο μιας αυτοοργανωμένης δομής πρωτοβάθμιας περίθαλψης αποτελεί κομμάτι αφενός της προσπάθειας που κάνουμε να πάρουμε τις ζωές στα χέρια μας και αφετέρου να στήσουμε κοινωνικές δομές αλληλεγγύης-αλληλοβοήθειας καθώς βλέπουμε ότι το δημόσιο σύστημα περίθαλψης  αποκλείει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους στο να έχουν πρόσβαση σε αυτό.


Το σύστημα περίθαλψης είναι συνυφασμένο με ατελείωτες ώρες αναμονής, ταλαιπωρίας, ραντεβού μετά από μήνες, εξετάσεις που δεν γίνονται, μηχανήματα που δεν υπάρχουν, αντίτιμο για να εξεταστείς, φακελάκια, αδιαφορία και τυχερός να σαι να χεις γνωστό. Η υποβάθμιση της περίθαλψης είναι εμφανής αφού ιδρύματα και νοσοκομεία είναι κατακερματισμένα τόσο από άποψη προσωπικού όσο και εξοπλισμού. Ο φόρτος εργασίας και οι απλήρωτες ώρες εργασίας, έχουν ως αποτέλεσμα την υποβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα η σχέση θεραπευτή και θεραπευόμενου είναι αδύνατη.

Παρατηρείται πως οτιδήποτε δεν επιφέρει κέρδος παύει να παρέχεται ως πρόνοια από το κράτος και κόβεται. Βέβαια όταν μιλάει κανείς για την περίθαλψη δεν μπορεί να βάζει ως κριτήριο το κέρδος ή την βιωσιμότητα.

   Από τη μεριά μας η περίθαλψη, η ελεύθερη πρόσβαση σε ένα δημόσιο σύστημα περίθαλψης αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα για κάθε άνθρωπο μακριά από κάθε εμπορευματική λογική. Είναι δικαίωμα όλων, ελλήνων και μεταναστών χωρίς κανένα αποκλεισμό (ταξικό, φυλετικό, ρατσιστικό). Αντιλαμβανόμαστε τη θεραπεία ως μια ανθρωποκεντρική διαδικασία στην οποία εμπλεκόμαστε όλοι και όλοι οφείλουμε να συμμετέχουμε ισότιμα. Θεωρούμε ότι ο ασθενής πρέπει να είναι πρωταγωνιστής στη θεραπεία του. Οι θεραπευτές οφείλουν να κάνουν τον ασθενή συμμέτοχο, δίνοντας του να καταλάβει τη φύση της πάθησης αλλά και να είναι διατεθειμένοι να τον ακούσουν. Η περίθαλψη που στοχεύει στο σεβασμό της προσωπικότητας του ανθρώπου είναι ζήτημα ισότιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου και όχι μια σχέση ειδικού και μη ειδικού. Θέλουμε τα δημόσια νοσοκομεία να ελέγχονται από τους εργαζομένους τους και όχι από το κράτος ώστε η έννοια ''δημόσιο'' να αποκτά πραγματικό νόημα. Θέλουμε να υπάρχει ισότητα στις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και όχι ιεραρχία. Θέλουμε δημόσια δωρεάν περίθαλψη για όλους. Γι αυτό το αυτόνομο κοινωνικό ιατρείο λειτουργεί έτσι όπως εμείς θέλουμε και όπως αντιλαμβανόμαστε το δημόσιο χαρακτήρα της περίθαλψης.

Η λειτουργία του αυτόνομου κοινωνικού ιατρείου δεν επιδιώκει να καλύψει τα κενά του κράτους, ούτε να έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα αλλά θεωρούμε ότι είναι κομμάτι ενός κινήματος που συναποφασίζει και συνδιαμορφώνει για τον χαρακτήρα του.

Η διαχείριση του καθορίζεται και οργανώνεται μέσω τακτικής συνέλευσης. Καλούμε φροντιστές-συνοδούς ασθενών, ασθενείς, υγειονομικούς και μη, αν επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαχείριση-οργάνωση του εγχειρήματος. 

Το αυτόνομο κοινωνικό ιατρείο απευθύνεται σε όλους, χωρίς αντίτιμο, λειτουργεί 2 φορές την εβδομάδα κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τις 6.30-9.00  και στεγάζεται στο Χώρο Κινημάτων-Στέκι Μεταναστών, Ιωλκου 33 (1ος όροφος) .

Έναρξη λειτουργίας στις 28/05/2012

                          ΔΕΥΤΕΡΑ                                                      ΤΕΤΑΡΤΗ
              Ψυχοκοινωνική υποστήριξη                                         Ιατρείο
                         6.30 - 9.00                                                      6.30 - 9.00                           


                                                      Συνέλευση Αυτόνομου Κοινωνικού Ιατρείου Βόλου 

17 Μαΐ 2012

Παρέμβαση σε ημερίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ

Παρέμβαση συντρόφων-ισσων σε ημερίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ και μοίρασμα κειμένου σχετικά με το ρόλο του στο φασιστικής έμπνευσης προεκλογικό "σόου" της διαπόμπευσης και εντέλει προφυλάκισης των οροθετικών, τοξικοεξαρτημένων γυναικών


Σήμερα το πρωί σύντροφοι-ισσες πραγματοποίησαν παρέμβαση σε παράρτημα του ΚΕΕΛΠΝΟ που βρίσκεται στην 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας και ενώ πραγματοποιούνταν ημερίδα με θέμα την ηπατίτιδα.
Οι σύντροφοι διέκοψαν την ημερίδα, ανάγνωσαν και μοίρασαν το παρακάτω κείμενο
ΥΓ:  στις προσωπικές κουβέντες με τους εργαζόμενους του ΚΕΕΛΠΝΟ όλοι ήταν φυσικά σύμφωνοι ότι "αυτό που έγινε είναι αίσχος", κάποιοι μάλιστα υπερθεμάτιζαν, αλλά ο καθένας βγάζοντας την ουρά του απ' έξω συμπλήρωνε και το απαραίτητο... "δεν το έκανα εγώ", "η αστυνομία είναι υπεύθυνη"
Ακολουθεί το κείμενο που διαβάστηκε και μοιράστηκεΗ ραγδαία άνοδος του ποσοστού της Χρυσής Αυγής «προβλημάτισε», «θορύβησε» και «ανησύχησε» ξαφνικά πάσης φύσεως δημοκράτες, από ακροδεξιούς μέχρι δημοκρατικά «αριστερούς». Όμως ποιες είναι η αιτίες για τον προελαύνοντα εκφασισμό της κοινωνίας;

Φασισμός δεν είναι μόνο οι νεοεισελθέντες στη βουλή οπαδοί του Χίτλερ, αλλά η υιοθέτηση και η πραγμάτωση πιο φασιστικών πρακτικών και θέσεων σχεδόν από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Το δόγμα της ασφάλειας περνά πάνω από το κορμιά των καταπιεσμένων, την ευθύνη φέρει η κυρίαρχη προπαγάνδα και στρατηγική στην αντιμετώπιση των μεταναστών.

Από την πλήρη απαξίωσή τους στις αρχές του ΄90, μέχρι τον εγκλεισμό τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και την μετατροπή τους σε δημόσιο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του κάθε μικροαστού, «έλληνα πολίτη».

Χαρακτηριστική φασιστική πρακτική του κράτους ακόμα και πριν την άνοδο της Χρυσής Αυγής είναι η δημοσίευση φωτογραφιών αγωνιστών πριν ακόμα κατηγορηθούν. Όμως το ιδεολόγημα της ασφάλειας πατά και στους αδύναμους και καταπιεσμένους. Έτσι η φυσική συνέχεια αυτής της πρακτικής είναι η δημοσίευση φωτογραφιών, η διαπόμπευση και η προφυλάκιση οροθετικών, εκδιδόμενων και τοξικοεξαρτημένων γυναικών.

Με τις ευλογίες του Υπουργείου Υγείας και Δημοσίας Τάξης στους πορνοπελάτες, με ανακοινώσεις για τα μπουρδέλα «γεμάτα ελληνόπουλο που ευτυχώς γλίτωσαν», και για κυκλώματα εκδιδομένων που εξαρθρώθηκαν πριν προλάβουν να μεταδώσουν τον ιό και σε άλλους. Διασπείροντας το φόβο, αποκρύπτοντας έτσι τη συμμετοχή των πορνοπελατών στην ύπαρξη κυκλωμάτων trafficking, στην πιο βάναυση εκμετάλλευση ανθρώπων.

Τη στιγμή που οποιαδήποτε κοινωνική παροχή στον τομέα της υγείας καταργείται (ακόμα και η διανομή καθαρών συριγγών σε τοξικομανείς προς αποφυγή μετάδοσης νοσημάτων), τα υπουργεία Υγείας και Δημοσίας Τάξης μαζί με τα χειραγωγούμενα ΜΜΕ θριαμβολογούν πως κατάφεραν να προστατέψουν την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

Και κάπως έτσι μετατρέπονται οι γιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ σε επιστημονικούς συνεργάτες της αστυνομίας και ο υπόλοιπος ιατρικός κλάδος συναινεί σιωπώντας αδιάφορα.

Ο πραγματικός δημόσιος κίνδυνος είναι:
Οι ευυπόληπτοι πορνοπελάτες που πληρώνουν για να γαμήσουν με ή χωρίς προφυλακτικό
Η αγία ελληνική οικογένεια που τους κλείνει πονηρά το μάτι
Οι νταβαντζήδες που τροφοδοτούν την αγορά με φρέσκο εμπόρευμα
Οι μπάτσοι που τους προστατεύουν με το αζημίωτο
Οι γιατροί που νομιμοποιούν το κυνήγι όλων αυτών που θα έπρεπε να βοηθούν
Τα ΜΜΕ που ασελγούν σε ό,τι έχει απομείνει,

ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ!

ΤΡΟΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ

Αναρχικές-οι ενάντια στο αίσχος

Πηγή: Athens.indymedia

10 Μαΐ 2012

κατάληψη στο ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσ/νίκης για οροθετικές

Κατάληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στα ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης (δίπλα στην Αριστοτέλους) από 40 περίπου συντρόφισσες και συντρόφους σε ένδειξη αλληλεγγύης στις οροθετικές διωκόμενες. Αναρτήθηκαν δύο πανό ("αλληλεγγύη στις οροθετικές διωκόμενες γυναίκες" και "επικίνδυνες δεν είναι οι πόρνες, είναι ο εκφασισμός της κοινωνίας"), ένα στον 6ο όροφο που βρίσκονται τα γραφεία του ΚΕΕΛΠΝΟ και ένα στην είσοδο της πολυκατοικίας, μοιράστηκαν κείμενα, πετάχτηκαν τρικάκια και γράφτηκαν κάποια στένσιλ.

Λυπηρή η στάση των εργαζομένων της υπηρεσίας που όχι μόνο αρνήθηκαν να πάρουν θέση απέναντι στο λόγο του υπουργείου υγείας αλλά ήταν και εριστικοί απέναντι σε όσες και όσους ήμασταν εκεί, τόσο με το λόγο τους όσο και καλώντας τους σεκιουριτάδες της υπηρεσίας και τους μπάτσους.

30 Απρ 2012

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ

Την 23/4/2012 διακομίσθηκε  εκτάκτως στο Νοσοκομείο μας ο Γ.Κ. , κρατούμενος των φυλακών Κορυδαλλού , οπότε και υπέπεσαν στην αντίληψή μας τα εξής: Ο ασθενής μεταφερόταν δέσμιος πισθάγκωνα , παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στην 20 η μέρα απεργίας πείνας . Η συνοδεία του αποτελούνταν από 10 και πλέον αστυνομικούς , οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με μαύρες κουκούλες και κρατούσαν επιδεικτικά βαρύ οπλισμό - αυτόματα πολυβόλα- ενώ  οι εφημερεύοντες  συνάδελφοι εξέτασαν τον ασθενή υπό τη στενή παρακολούθηση αυτών των ατόμων.

Επειδή το ίδιο ακριβώς φαινόμενο έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα  στο παρελθόν στο Νοσοκομείο μας και μάλιστα  2μέρες αργότερα  στις 25/4 ,  ακριβώς το ίδιο συνέβη και στην εφημερία του «Αττικού» , όταν διακομίσθηκε ο επίσης απεργός πείνας  Κ.Σ. , καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το φαινόμενο δεν  είναι τυχαίο, και μάλιστα αφού τυχαίνει όλοι  οι  αναφερόμενοι ασθενείς να κατηγορούνται για παράβαση του Ν.187, του περίφημου «τρομονόμου» , ο οποίος ουσιαστικά  ποινικοποιεί    τις πολιτικές απόψεις , ώστε να μιλάμε ουσιαστικά για πολιτικούς κρατούμενους.

Την ίδια ώρα που όλοι μας παρακολουθούμε  έκπληκτοι  στην  τηλεόραση , άτομα υγιή , που εγκλημάτησαν  απέναντι του ελληνικού λαού , διασπαθίζοντας  ανερυθρίαστα το δημόσιο πλούτο, να μεταφέρονται στη φυλακή από την αστυνομία με ιδανικές συνθήκες , με διακριτική παρουσία των αστυνομικών ή και χωρίς χειροπέδες, μια τέτοια συμπεριφορά   και μεταχείριση ασθενών  , σε ένα δημόσιο Νοσοκομείο , προκαλεί την οργή και την αγανάκτηση.

Εμείς οι Γιατροί  του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας , καταγγέλλουμε τέτοια φαινόμενα και πρακτικές που προσβάλλουν την προσωπικότητα τόσο των ασθενών μας , όσον και ημών των ίδιων που υποχρεωνόμαστε να εκτελούμε το λειτούργημά μας  κάτω από τέτοιες απαράδεκτες συνθήκες και δηλώνουμε δεν θα επιτρέψουμε στο εξής να μετατραπεί το Νοσοκομείο μας,  σε  θέατρο επίδειξης κρατικής αυθαιρεσίας και βαρβαρότητας .

ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30/4/2012

26 Απρ 2012

Στο νοσοκομειο και ο παναγιωτης αργυρου

Πριν απο λιγη ωρα μεταφερθηκε σε εξωτερικο νοσοκομειο και ο συντροφος μελος της ε.ο.σπφ παναγιωτης αργυρου καθως η κατασταση της υγειας του κριθηκε ανησυχιτικη..αλληλεγγυη στους απεργους πεινας.

Στο νοσοκομείο Αττικό και ο δεύτερος απεργός πείνας Κώστας Σακκάς

Πριν από λίγη ώρα ο απεργός πείνας Κώστας Σακκάς μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού στο εξωτερικό νοσοκομείο Αττικόν, που εφημέρευει. Στο Νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού είχε εισαχθεί έκτακτα μετά από επιπλοκή της Υγείας του.

Ο σύντροφος Κώστας Σακκάς, που βρίσκεται στη 20 η μέρα απεργίας  πείνας (από τις 06.04 ) , παρά την απειλητική για την υγεία του επιπλοκή, συνεχίζει την απεργία  πείνας, ζητώντας:

·         Την άρση των νέων σε βάρος τους αυθαιρέτων και εκδικητικών προφυλακίσεων. 

·         Την άμεση αποφυλάκιση της συγκατηγορουμένης  τους Στέλλας Αντωνίου.

24 Απρ 2012

Νεωτερη ενημερωση για την κατασταση του απεργού πείνας Γιωργου Καραγιαννιδη


Ο Γιωργος Καραγιαννιδης νοσηλευεται στην Α΄παθολογικη κλινικη του Γενικου Κρατικου νοσοκομειου νικαιας , φρουρουμενος σε ειδικο θαλαμο-κελι. ο συντροφος συνεχιζει την απεργια πεινας ενω αρνηθηκε να παρει ορο. περιμενουμε εξελιξεις.

Στο νοσοκομείο ο ένας εκ των 3 απεργών πείνας


Σήμερα το απόγευμα ο σύντροφος Γιώργος Καραγιαννίδης  , που βρίσκεται στη 18 η μέρα απεργίας  πείνας , μαζί με τον Κώστα Σακκά  και τον Αλέξανδρο Μητρούσια, εισήχθηκε έκτακτα  στο  Νοσοκομείο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού και στο Γ.Κ. Νικαιας στη συνέχεια , λόγω επιπλοκών που προκλήθηκαν στην υγεία του.

Ο σύντροφος , παρά την απειλητική για την υγεία του επιπλοκή, συνεχίζει την απεργία  πείνας  μαζί με τους συντρόφους του , ζητώντας:

·         Την άρση των νέων σε βάρος τους αυθαιρέτων και εκδικητικών προφυλακίσεων. 

·         Την άμεση αποφυλάκιση της συγκατηγορουμένης  τους Στέλλας Αντωνίου.

17 Απρ 2012

Το brain drain και η φυγή στη Γερμανία

Το γνωστό γενικότερα ως brain drain (διαρροή εγκεφάλων), που υφίσταται στην Ελλάδα ήδη πριν από την παρούσα κρίση, όπως διάβασα στην επίκαιρη έρευνα του καθηγητή Οικονομικής Γεωγραφίας Λόη Λαμπριανίδη που εκδόθηκε σε βιβλίο από τις εκδόσεις Κριτική με τίτλο «Επενδύοντας στη φυγή. Η διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα την εποχή της παγκοσμιοποίησης»,ο κ.Λαμπριανίδης υποστηρίζει ότι «η έκταση του φαινομένου –110.000-135.000 υπολογίζονται οι έλληνες πτυχιούχοι που έχουν φύγει στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά– δεν πρέπει να αποδίδεται σε κάποια υποτιθέμενη «υπερπροσφορά» επιστημόνων ή «υπερεκπαίδευση», αλλά στο γεγονός ότι για σειρά από διαρθρωτικούς (και βεβαίως πολιτικούς) λόγους η εγχώρια αγορά εργασίας αδυνατεί να τους αξιοποιήσει, όντας προσηλωμένη στη λογική του χαμηλού κόστους και της ανειδίκευτης εργασίας»…Τα τελευταία 2 χρόνια γίνεται πολύς λόγος για την μετανάστευση στη Γερμανία νέων ιατρών προς ειδίκευση κυρίως και εδώ και κάτι μήνες μετά την λειτουργία του νέου φορέα ΕΟΠΥΥ στην Ελλάδα και των ήδη ειδικευμένων.Γραφόμενα από εφημερίδες περιοδικά και σελίδες στο διαδίκτυο διατυμπανίζουν την μεγάλη τάση προς το εξωτερικό προς αναζήτηση εργασίας και διαβίωσης.Οι νέοι γιατροί λοιπόν γινονται ο στοχος να διαλέγουν τον δρομο του εξωτερικού για να μπορέσουν να αποκτήσουν την ειδικότητά τους και οι μεγαλύτεροι για να ανοίξουν ένα ιατρειο για να επιβιώσουν.Πολύς λόγος για όλα αυτά λοιπόν υπερπληθώρας ιατρών και επιστημονικού προσωπικού που ακολουθεί το δρόμο της μετανάστευσης.Το ελληνικο κράτος πια αδυνατεί να καλύψει τα κενά των επιστημόνων του όχι γιατι υπαρχει τόση υπερπροσφορα επιστημόνων αλλά λόγω κρίσης αδυνατεί καθαρά να τους πληρώσει.Μιλάμε για μείωση δαπανών του ελληνικού κρατους όταν όμως υπάρχει κατασπατάληση των εσόδων του κράτους από τον κακό χειρισμό των πολιτικών τους; Η πολιτική διάθεση του πράγματος έγκειται στο γεγονός ότι πια όλα τα ευρωπαϊκά κράτη καθώς και η γερμανία, έχουν πια την τάση να υιοθετούν την λογική του γερμανικού Sparen (ελλην.εξοικονομιση) σε όλους τους τομείς εργασίας.Η λογική αυτή σημαίνει εξοικονομιση εργατικου δυναμικου και επιστημονικού,σ’αυτό δεν κάνει διαφορά,μείωση μισθών και πόρων καθώς προώθηση συμφερόντων κέρδους από την εργοδοσία.Η Ελλάδα βέβαια δεν θα αποτελούσε εξαιρεση σ’αυτην την λογικη αφου είναι αμεσα επηρεασμενη από το ρου των πολιτικων γεγονοτων της Γερμανιας και υπο ελεγχο της οικονομιας της.Ερχονται λοιπον στο προσκήνιο οι νεοι γιατροι ανειδικευτα απελπισμενα χερια ιατρικης επιστημης,απεγνωσμενα σε αδιεξοδο.Με την υποβολη και την ταχυπνοια του φοβου υποβαλλονται σε συναισθηματικη φορτιση και αποφασιζουν την μεταναστευση ως λυση σωτηριας.Με απολυτο πανικο επισης οι ειδικευμενοι διαλεγουν μονοπατια αδιεξοδα την μεταναστευση ή τον ΕΟΠΥΥ φοβουμενοι την ανεργια.Ειναι σιγουροι δρομοι όμως αυτοι ή επειδη διαλεγονται με την βια οδηγουν σε μεγαλυτερη ανασφαλεια;H λογικη Sparen όμως θα χτυπησει την πορτα και στον ΕΟΠΥΥ.Δεν εχει γλυτωσει αλλωστε τιποτα από την λογικη αυτή.Αυτο βεβαια είναι θεμα άλλο και δεν θα επεκταθω εδώ.Ετσι για να κανει sparen η Ελλαδα προωθει τους ιατρους στην φυγη μεταναστευση και τους δεχεται η Γερμανια πια κι αυτή με την λογικη του sparen αφου ελληνας ειδικευμενος/ειδικευομενος είναι sparen για το γερμανο εργοδοτη!Ειναι η λογικη να μην υφιστανται οι συλλογικες συμβασεις,που στην ευρωπη εφαρμοζεται το να μην υπαρχουν,για να υπαρχει η ατομικη συμβαση και ο εργοδοτης να εχει παντα τον κυριαρχο λογο. Ετσι η λογικη αυτή εξυπηρετει και τους δυο,χωρις να υπαρχει ιχνος βοηθειας επειδη υπαρχει υπερπληθωρα στην Ελλαδα βοηθαμε την Γερμανια,Αυστρια κλπ που δεν εχουν….πολυ αστειο αυτό.Να τονισω εδώ αυτό που εχω γραψει αμετρητες φορες..Η μεταναστευση να αποτελει προσωπικη επιλογη από διαθεση και όχι επιλογη πιεσης από εξωτερικους παραγοντες.Βεβαια η ταση φυγης εξυπηρετει και το ελληνικο κρατος σε μεγαλο βαθμο αφου πετυχαινει την εξοικονομιση με παύση διορισμών, παύση προκηρύξεων θέσεων . Δεν σκεφτεται όμως καθόλου ότι θα οδηγήσει εκτός Ελλάδας μια ολόκληρη γενιά νέων ερευνητών και θα εμποδίσει την αναδειξη της επόμενης γενιάς.Μια επόμενη γενιά θα παραμεινει σε κατωτατο επιπεδο μισθου χωρις πολλες απαιτησεις.Αυτη είναι η τελικη λογικη.Εξαθλιωση των ιατρων και μετα παραδοχης τους ανευ ορων τα οποια μετρα εξεφτελιστικων ορων εργασιας.Σε τοποθετουν στην φαση φτωχου που και το ξεροκομματο θα φανταζει παντεσπανι.Και ετσι το ξεροκομματο νεων φορεων και εξωτερικο θα φανταζουν στο μυαλο του κάθε νεου ιατρου η οαση στην ερημο της ανεργιας…..Γι αυτό το μονο που πρεπει είναι να κατανοησουμε ότι η μονη φυγη που πρεπει να γινει, είναι η φυγη από την υποτελεια ,για να κερδισουμε την λιτη πολυτελεια της αξιοπρεπειας μας….εγω δεν θα το ονομαζα brain drain αλλα brain washing!!!

φιλικά Μαρία!!

Πηγη: Κινημα Νέων Ιατρών
http://medkinima.blogspot.com/2012/04/brain-drain.html

7 Απρ 2012

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης για Λοβέρδο


Όταν η βαρβαρότητα του Ναζισμού γίνεται κυρίαρχη πολιτική, η αντίσταση αποτελεί ιστορικό καθήκον
«Πρόκειται για µια  πραγματική βόμβα λοιμώξεων στο κέντρο της Αθήνας»
Α. Λοβέρδος για την απεργία πείνας στην Υπατία (14/02/2011)
 
«Υγειονομική βόμβα έτοιμη να σκάσει [από τη μετανάστευση]»
Α. Λοβέρδος & Μ. Χρυσοχοΐδης (01/04/2012)
 
«[Η μετάδοση του AIDS] γίνεται από την παράνομη μετανάστρια στον ΄Ελληνα πελάτη, στην ελληνική
οικογένεια»
Α. Λοβέρδος (16/12/2011)
 
«Ποιοί είναι αυτοί για τους οποίους δαπανά το ελληνικό δημόσιο 150 εκατομμύρια ευρώ και άνω; Είναι οι αλλοδαποί, […] αυτοί που δεν βρίσκονται νόμιμα στη χώρα και καταφεύγουν στο σύστημα υγείας δια των εφημεριών και νοσηλεύονται επί πολλές ημέρες. Τους δίδεται φαρμακευτική περίθαλψη χωρίς να πληρώνουν ευρώ»
Α. Λοβέρδος (14/10/2010)

    Δεν  έχουν  περάσει  παρά  λίγες  μέρες  από  τότε  που  το  Κέντρο  Ελέγχου  και  Πρόληψης Νοσημάτων,    το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης  και Ελέγχου Ασθενειών  και οι  Γιατροί  του Κόσμου κατηγορηματικά  διέψευσαν  τη  λάσπη  που  εκτόξευσε  ο  Λοβέρδος  ενάντια  στους  μετανάστες.  Η καμπάνια  «υγειονομικού»  πολέμου  ενάντια  στους  μετανάστες  χρησιμοποιεί  ως  πρώτη  ύλη  τα ψεύδη: ο Λοβέρδος έκανε κουβέντα για κίνδυνο εξάπλωσης της ελονοσίας, τη στιγμή που αυτή δεν
είναι καν κολλητική(!), αλλά και της φυματίωσης, τη στιγμή που όλα τα στοιχεία που παρουσίασαν οι παραπάνω φορείς δείχνουν δραματική μείωση  των κρουσμάτων  τα  τελευταία χρόνια. Την  ίδια στιγμή  για  το  AIDS  στοχοποιούνται  οι  μετανάστριες  ιερόδουλες,  ενώ  τα  στοιχεία  σχετίζουν  τα υπάρχοντα κρούσματα του AIDS με την εξάπλωση της χρήσης ναρκωτικών.

   Στόχος αυτής της καμπάνιας μίσους δεν είναι φυσικά η ενημέρωση του κόσμου για την κατάσταση της  δημόσιας  υγείας,  αλλά  η  διάδοση  του  ίδιου  του  μίσους.  Η  κατασκευή  του  αποδιοπομπαίου τράγου γίνεται στο πρόσωπο  (και πάλι!)  των μεταναστών και κάνει επίκληση σε νέες φοβίες που δίνουν  τον  χαρακτήρα  του  «επείγοντος».  Ας  μη  ξεχνάμε  πως  οι  ίδιοι  οι  Ναζί  είχαν  επενδύσει στον  αντισημιτισμό  με  απεικονίσεις  των  Εβραίων  ως  φορέων  λοιμώξεων.  Η  ρητορική  είναι χαρακτηριστική  και  δε  πρέπει  να  περνά  απαρατήρητη.  Η  κάθε  λέξη  έχει  επιλεγεί  προσεκτικά: Επιδημίες  μαζί  με  βόμβες!  Η  δήθεν  υγειονομική  απειλή  μπλέκει  με  την  κλασική  πλέον  δυτική προπαγανδιστική  εικόνα  του μελαμψού  βομβιστή. Ομοίως,  οι μετανάστριες-πόρνες  δε μολύνουν απλά ένα πελάτη, αλλά την ίδια την ελληνική οικογένεια!

     Οι  εντυπώσεις  που  δημιουργούν  με  τη  λάσπη  αυτή  είναι  καθοριστικές  για  τη  βαρβαρότητα  που ετοιμάζουν. Δεν είναι τυχαίο ότι η κατασκευή του υγειονομικού φόβου νομιμοποίησε αμέσως τις επιχειρήσεις-σκούπα  των  τελευταίων  ημερών.  Τώρα  θέλουν  με  τον  φόβο  αυτό  να  θρέψουν  την ανισότητα (βλέπε πιστοποιητικό υγείας ως προϋπόθεση για να εργαστεί ο μετανάστης σε δουλειές που κανένα τέτοιο πιστοποιητικό δεν απαιτείται από ντόπιους). Τέλος, η κατασκευή του μετανάστη
ως  αποδιοπομπαίου  τράγου  τους  επιτρέπει  να  κρύψουν  τις  ευθύνες  τους  για  τις  τερατώδεις περικοπές  στην  υγεία  και  τον  αποκλεισμό  χιλιάδων  ανασφάλιστων  από  τη  περίθαλψη,  δήθεν εξαιτίας των μεταναστών που επιβάρυναν τις δαπάνες για την υγεία.  Ευελπιστούν πως, ακόμη και αν τα ψεύδη τους ξεσκεπαστούν, οι εντυπώσεις που δημιουργούν θα παραμείνουν.  Υπάρχει  άραγε  πιο  πιστή  εφαρμογή  του  γκεμπελικού  «πες-πες,  στο  τέλος  κάτι  θα μείνει»;

     Ως γιατροί κι εθελοντές του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης, που ξεπήδησε από την απεργία πείνας των 300 μεταναστών πριν από ένα χρόνο, δεν δικαιολογούμε και δεν συναινούμε στις ναζιστικής έμπνευσης δηλώσεις του Λοβέρδου.

                                         Ενάντια σε κάθε αποκλεισμό, εγκλεισμό, ρατσισμό.

Όταν η βαρβαρότητα του Ναζισμού γίνεται κυρίαρχη πολιτική, η αντίσταση αποτελεί ιστορικό καθήκον.


Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης
http://www.koinwniko-iatreio.gr/

22 Μαρ 2012

Η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Κιλκίς μιλάει για την αυτοδιαχείρηση του νοσοκομείου από τους εργαζομένους

Τοποθέτηση της Λέτας Ζωτάκη, προέδρου νοσοκομειακών γιατρών Κιλκίς -- μέλους της συνέλευσης της κατάληψης του νοσοκομείου Κιλκίς, στην εκδήλωση -- συζήτηση με θέμα "Αγώνες και προοπτικές αυτοδιαχείρισης στην εποχή της κρίσης" που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Μάρτη, στη Νομική Αθηνών.

18 Μαρ 2012

Αναστολή της κατάληψης στο νοσοκομείο Κιλκίς

Η εκστρατεία τρομοκράτησης των εργαζομένων στο Γ.Ν. Κιλκίς, και οι μεθοδεύσεις των κομματολάγνων και των αφοσιωμένων στα παραταξιακά «εν-δυό», έφεραν το πολυπόθητο για την συντηρητική πλευρά αποτέλεσμα. Οι επαπειλούμενες ΕΔΕ και ο εκφοβισμός των εργαζομένων είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της συμμετοχής τους στο εγχείρημα, με πρακτικό αποτέλεσμα τη μη επαρκή στελέχωση με εργαζόμενους των ομάδων της κατάληψης.


Όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια

Αυτά συμβάινουν σε ένα διήμερο κατά το οποίο η πρόεδρος της ΕΝΙΚ, λείπει από το νοσοκομείο, επισκεπτόμενη την Αθήνα στα πλαίσια διοργάνωσης εκδήλωσης υπέρ της κατάληψης του Γ.Ν. Κιλκίς και των ανάλογων εγχειρημάτων σε όλη τη χώρα, και συζήτησης για τις προοπτικές αυτοδιαχείρισης στην περίοδο της κρίσης. Το ίδιο διήμερο κατά σύμπτωση, τα πιο μαχητικά στελέχη υπέρ της κατάληψης του νοσοκομείου τρέχουν -εν υπηρεσία- να προλάβουν την εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

Αυτό το διήμερο λοιπόν καταφέρνουν να δράσουν οι γνωστοί-άγνωστοι νομιμόφρονες και συντηρητικοί, υπακούoντας στις παροτρύνσεις και τα κελεύσματα της κομματικής της συνδικαλιστικής και της επαγγελματικής τους ιεραρχίας. Από κοντά και οι πειθήνιοι οι αμήχανοι και οι φοβισμένοι.

Αναστολή χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης!

Έτσι κατάφεραν οι πιστοί υπήκοοι της εθνικά υπερήφανης κυβέρνησής μας αλλά και οι φανεροί και κρυφοί θιασώτες του κομματοκρατούμενου συνδικαλισμού να παρακάμψουν στην πράξη την τελευταία απόφαση της γενικής συνέλευσης που είχε αποφασίσει τη συνέχιση της κατάληψης. Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ για παράδειγμα, θα πρέπει σήμερα να αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και υπερήφανος για την «προσφορά» του στο συνδικαλιστικό κίνημα των νοσοκομειακών γιατρών!

Μετακίνηση συνδικαλιστή

Πάνω στη σύγχυση καταφθάνει και πρόταση από την ΔΥΠΕ στο διοικητή του νοσοκομείου για μετακίνηση δύο αναισθησιολόγων σε άλλα νοσοκομεία. Ο ένας εκ των δύο είναι -προφανώς κατά σύμπτωση...- από τους πρωτεργάτες της κατάληψης. Φυσικά αν είσαι διοικητής μπορείς να διαμηνύσεις στην ΔΥΠΕ να σου κάνει μια βολική για σένα πρόταση, ή να διατυπώσει μια πρόθεση μετακίνησης την οποία «δυστυχώς» δεν θα μπορέσεις στη συνέχεια να αρνηθείς. Μένει να δούμε αν και πότε η πρόταση θα υλοποιηθεί.

Με τέτοιες και διάφορες άλλες μεθοδεύσεις, στις οποίες επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε, επευτεύχθη η προσωρινή αναστολή της κατάληψης. Ωστόσο οι επισχέσεις εργασίας του απλήρωτου προσωπικού του νοσοκομείου εξακολουθούν να ισχύουν.

Και βεβαίως μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των διστακτικών και φοβισμένων εργαζομένων όταν θα παραλάβουν τα νέα άθλια εκκαθαριστικά τους. Πολύ ενδιαφέρον θα έχει επίσης να καταγράψουμε τότε τη στάση και τις δικαιολογίες αυτών που σήμερα πρωτοστάτησαν στην επιχείρηση «αναστολή της κατάληψης». Κοντός ψαλμός αλληλούια!

πηγή: http://diakyvernisi.blogspot.com/2012/03/blog-post_9939.html

15 Μαρ 2012

Νάξος:Τρίτος Αποκλεισμός στα ταμεία του Κέντρου Υγείας


    Την Τρίτη 13 Φλεβάρη η Ανοιχτή Συνέλευση πραγματοποίησε για τρίτη φορά τον εβδομαδιαίο αποκλεισμό των γκισέ στο Κέντρο Υγείας Νάξου ώστε να εξυπηρετούνται οι ασθενείς χωρίς να πληρώνουν στο δημόσιο σύστημα περίθαλψης.

Την Τρίτη 13 Φλεβάρη η Ανοιχτή Συνέλευση πραγματοποίησε για τρίτη φορά τον εβδομαδιαίο αποκλεισμό των γκισέ στο Κέντρο Υγείας Νάξου ώστε να εξυπηρετούνται οι ασθενείς χωρίς να πληρώνουν στο δημόσιο σύστημα περίθαλψης.

Διαπιστώσαμε, λοιπόν, ότι είχε δοθεί εντολή από τη διοίκηση, σε συνεννόηση με κάποιους παρατρεχάμενους, να μην γίνονται εξετάσεις την Τρίτη, οι οποίες σημειωτέον, είναι σαφώς πιο ακριβές από το 5ευρω της εισόδου, κι έπειτα από διαμαρτυρία μας στο διοικητή τελικά οι εξετάσεις συνέχισαν να γίνονται χωρίς να καταβάλουν αντίτιμο όσοι είχαν προσέλθει στο κέντρο υγείας.

Όμως το άλλο εξοργιστικό που ανακαλύψαμε είναι ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ όταν προσέρχονται στο Νοσοκομείο Νάξου, εάν χρειαστεί να κάνουν εξετάσεις στο μικροβιολογικό εργαστήριο, πληρώνουν για τις εξετάσεις χωρίς να αποζημιωθούν έπειτα από το ΙΚΑ Νάξου.

Αν ζητηθούν εξηγήσεις γιατί ένας ασφαλισμένος που πληρώνει γύρω στα 4.000 ευρώ το χρόνο ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να καταβάλει επιπλέον χρήματα για να εξεταστεί σ' ένα δημόσιο νοσοκομείο, τότε έχουμε το φαινόμενο "από τον Άννα στον Καϊάφα". Το Νοσοκομείο Νάξου ρίχνει την ευθύνη στο ΙΚΑ και το ΙΚΑ επιρρίπτει ευθύνες στο νοσοκομείο για το γεγονός ότι εδώ κι ένα μήνα δεν έχει υπογραφεί σύμβαση ανάμεσα στο μικροβιολογικό τμήμα του νοσοκομείου με το ΙΚΑ. Τραγελαφικό αποτέλεσμα είναι ότι αν ένας ασφαλισμένος του ΙΚΑ απευθυνθεί σε ιδιώτη μικροβιολόγο συμβεβλημένο με το ΙΚΑ τότε παίρνει πίσω το 80% του ποσού που κατέβαλε ενώ στο δημόσιο νοσοκομείο πληρώνει με τιμολόγηση ελεύθερης αγοράς και δεν παίρνει τίποτα!

Τελευταία, μάλιστα, έχει αρχίσει να κυκλοφορεί από αντιδραστικούς κύκλους μέσα στο νοσοκομείο ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΕΡΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ.

'Ετσι λοιπόν, δεν φταίει το υπουργείο υγείας, ο ανεκδίηγητος Λοβέρδος και οι μνημονιακές πολιτικές που υπηρετεί πιστά και που οδηγούν στη διάλυση του δημόσιου συστήματος περίθαλψης και την παράδοσή του στους ιδιώτες-εμπόρους του ανθρώπινου πόνου, αλλά οι αγωνιστές που αντιστέκονται στις απάνθρωπες συνθήκες και διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού από την ιατρική περίθαλψη!

Σε λίγο θα μας καταλογίσουν και την ευθύνη για τη συγχώνευση του νοσοκομείου Νάξου με αυτό της Σύρου, συγχώνευση που έχει υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο την ήδη χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών υγείας σε ένα νησί με 17.000 κατοίκους!

Η συνεπής και αδιάλλειπτη δράση της Ανοιχτής Συνέλευσης και αρκετών αλληλέγγυων, αλλά και η ενθουσιώδης θετική ανταπόκριση των ασθενών που έρχονται κάθε Τρίτη στο Κέντρο Υγείας Νάξου και εξυπηρετούνται χωρίς να καταβάλουν επιπλέον αντίτιμο από αυτό που έχουν ήδη πληρώσει στις ασφαλιστικές τους εισφορές, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας και στρεψοδικίας.Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

-ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ  Ανοιχτή Συνέλευση Νάξου

Την έκανε από συνάντηση με γιατρούς συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ ο Λοβέρδος

τα γιαούρτια και τα υπόλοιπα γλυκά και γαλακτοκομικά στόλισαν μεγαλοστελέχη γιατρούς του Πασοκ που περίμεναν τον υπουργό στο μαγαζί....

- Λοβέρδο, μην αργείς- θα πάθω πνευμονία
και συ την έχεις κάνει μπουρδέλο την Υγεία


Την Τετάρτη το βράδυ ο υπουργός είχε συνάντηση με γνωστούς αρχισυνδικαλιστες της ΠΑΣΚ γιατρών και άλλους πασόκους της περιοχής στο Ντα βιντσι στην Αγια Παρασκευή. Την συνάντηση πληροφορήθηκε κόσμος κάθε ηλικίας και συγκεντρώθηκε αυθόρμητα να 'καλωσορίσει' τον κύριο υπουργό και το τσούρμο του, στην κομματική του μάζωξη.

Ηταν μια πρώτη άμεση απάντηση στο νέο σχέδιο καταστολής του 'δημόσιου διαλόγου' μεταξύ λαού και κυβερνώντων σε δρόμους και εκδηλώσεις
Αν νομίζει ο κάθε κ.υπουργός ότι ο κόσμος θα κάτσει σπίτι του να παρακολουθεί στα δελτία πως θα συνεχίσουν όλοι αυτοί να ξεπουλάνε τις ζωές μας είναι γελασμένοι


Ηδη από τις 20.00 είχαν συγκεντρωθεί 30 άτομα και τον περίμεναν για να τον "υποδεχτούν". Στις 21.00 και ενώ ο κόσμος πλήθαινε ο υπουργός ήταν ακόμα αφαντος εμφανίστηκαν οι 5 πρώτες μηχανές  ΔΕΛΤΑ και άραξαν στη δίπλα γωνία.
Στη συνέχεια και ενόψει της άφιξης του, η αστυνομική δύναμη αυξήθηκε.. πολλοί ΔΙΑΣ στην πλατεία αγίας Παρασκευής και καμιά 15αρια Δίας κόβουν κίνηση πάνω κάτω την αγίου Ιωάννου, την οδό που είναι το μαγαζί, ζητάνε ταυτότητες και κάνουν σωματικό έλεγχο. Λίγο πιο πάνω από το μαγαζί εμφανίστηκαν μαυροφορημένοι φερόμενοι ως ασφαλίτες...ο κόσμος γύρω στους 60

Τελικά ο Λοβερδος δεν εμφανίστηκε!! Βλέποντας την δυναμική συγκέντρωση που έκαναν οι κάτοικοι αποφάσισε να μην εμφανιστεί για να μην φάει γιουχαΐσματα - αυγά - γιαούρτια. Περίεργο γιατί σε μικρό χρονικό διάστημα έκαναν την εμφάνιση τους μία κλούβα και 15 μηχανόμπατσοι και θεωρήσαμε ότι είναι η προπομπή του.

Ο κόσμος παρέμεινε μέχρι αργά έξω απ το καγκουρομάγαζο (Danvinci) και έβγαλε το άχτι του στους Πασόκους αρχισυνδικάλες που ήταν μέσα και περίμεναν τον Λοβέρδο.

Ένας-ένας μόλις βγαίνανε ακούγανε τα εξ αμάξης!
Σε ένα μεγάλο στέλεχος της ΠΑΣΚΕ μάλιστα κεράστηκε και τουρτίτσα καταπρόσωπο για να θυμάται την ωραία αυτή βραδιά.
Πέρα από κατοίκους της γειτονιάς, στην διαμαρτυρία συμμετείχαν και εργαζόμενοι απ’ το νοσοκομείο του ερυθρού σταυρού.

 Το μήνυμα  προς την εξουσία και τους λακέδες της είναι ξεκάθαρο..
Όπου και να εμφανίζονται θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους!

συνθήματα που ακούστηκαν

-Ούτε στην αγία ούτε πουθενά, έξω οι υπουργοί από τη γειτονιά

-Πασόκοι κουφάλες έρχονται κρεμάλες

-40 ώρες για 500 ευρώ, σφαλιάρες και κλωτσιές σε κάθε υπουργό

- Κρύωσε το τσάι -πάγωσε ο καφές
κι ακόμα να φανεί του Δ.Ν.Τ. ο χαφιές!

- Λοβέρδο, μην αργείς- θα πάθω πνευμονία
και συ την έχεις κάνει μπουρδέλο την Υγεία

Υ.Γ. Να αναφερθεί ότι το Da Vinci είναι κατάστημα που ανήκει στον μεγαλοεπιχειρηματία Σαμουρέλη και η ανέγερσή του έγινε με σκανδαλώδη τρόπο πάνω σε χώρο που προοριζόταν ως δημόσιος απ'την διαθήκη του προηγούμενου ιδιοκτήτη.

Εκλεκτές φιλίες ο Λοβέρδος.!!!

Πηγή ενημέρωσης: Athens.indymedia

ελεύθερος ο απεργίας πείνας Μοχάμεντ-Αλι Καϊμπίς

Την 37η ημέρα απεργίας πείνας ο Μοχάμεντ-Αλι Καϊμπίς είναι ελεύθερος με απόφαση δικαστηρίου. Αναμένεται να βγει από στιγμή σε στιγμή.

Φωτογραφίες από τη στιγμή της αποφυλάκισης το Μοχάμεντ-Αλί Καιμπίς έξω από το Αλλοδαπών...και μύνημα που στέλνει σε όλους μετά την απελευθέρωση του

11 Μαρ 2012

Νάξος: Αποκλεισμός ταμείων Νοσοκομείου κάθε βδομάδα


ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13/3

Την Τρίτη 13 Μαρτίου η Ανοιχτή Συνέλευση Νάξου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους στον τρίτο στη σειρά εβδομαδιαίο αποκλεισμό των ταμείων του Κέντρου Υγείας Νάξου που θα ξεκινήσει από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις 12.00μμ.

 
·                     Επειδή ούτως ή άλλως η περίθαλψη στα νησιά, και συγκεκριμένα στη Νάξο, είναι υποβαθμισμένη, αλλά την περίοδο του μνημονίου η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο
·                     Επειδή παρά το ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε πληρώσει πανάκριβες ασφαλιστικές εισφορές για να στηθεί το δημόσιο σύστημα περίθαλψης και είναι παράλογο να ξαναπληρώνουμε όταν χρειαζόμαστε γιατρό και εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία
·                     Επειδή το δημόσιο σύστημα υγείας σε αυτή την περίοδο φτώχειας μας σπρώχνει στα πανάκριβα ιδιωτικά κέντρα
·                     Επειδή η φτώχεια και η ανεργία εξαπλώνεται συνεχώς και δεν μπορούμε να πληρώνουμε άλλο για το αυτονόητο δικαίωμα στη ζωή και την υγεία
 Η Ανοιχτή Συνέλευση καλεί κάθε Τρίτη πρωί στο κλείσιμο των ταμείων ώστε οι ασθενείς να εξετάζονται από γιατρούς και να κάνουν τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις (εξετάσεις, περίθαλψη, νοσηλεία, συνταγογραφήσεις) χωρίς να καταβάλουν κανένα ληστρικό αντίτιμο.
 
ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ
 
Ανοιχτή Συνέλευση Νάξου

www.autonomiprotovnaxou.blogspot.com
9/3: στις 19.00 μ.μ. συγκεντρωθήκαμε αρκετοί συναγωνιστές στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο που εφημέρευε και κάναμε κατάληψη στα ταμεία του, ώστε κανείς, Έλληνας ή μετανάστης, να μην πληρώσει το απαράδεκτο χαράτσι των 5 ευρώ για εξέταση & περίθαλψη.

Μετά από λίγο άρχισε να μαζεύεται αστυνομία παρουσία κι ενός πεντάστερου(!)επικεφαλούς.Σε λίγο πλάκωσε και μια διμοιρία ΜΑΤ, αλλά ύστερα από τις εξελίξεις με τη διοίκηση του νοσοκομείου αποχώρησε όλη η παρέα τους.Αφού λάβαμε διαβεβαίωση από τον υπεύθυνο της εφημερίας ότι μέχρι τη λήξη της ως την επόμενη μέρα δε θα πληρώσει κανείς για εξέταση-διαφορετικά θα ερχόμασταν όποτε εφημέρευε η κλινική-αποχωρήσαμε γύρω στις 21:00.Σε όλη τη διάρκεια της δράσης μας δήλωσαν την υποστήριξή τους τόσο οι ασθενείς-επισκέπτες όσο και η συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού!
πολιτικό & κοινωνικό (αλλά όχι κομματικό) κίνημα ΑΛ.ΑΝΥ.Α.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΑΝΥΠΑΚΟΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Τα κοινωνικά αγαθά, όπως η δωρεάν πρόσβαση στην Υγεία για όλους, αποτελούν κτήμα & αναφαίρετο δικαίωμα ολόκληρου του λαού και όχι ευκαιρία για υπερκέδη των λίγων πραγματικών τζαμπατζήδων που εισβάλλουν"λαθραία" στις ζωές μας και τις εξαθλιώνουν!
ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ,ΜΕ ΑΦΟΒΙΑ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ!

34 μέρες απεργία πείνας – Δεν κράτησαν στο Τζάννειο τον Μοχάμεντ-Αλι Καϊμπίς

Στο Τζάνειο μεταφέρθηκε σήμερα το απόγευμα ο Μοχάμεντ-Αλι Καϊμπίς που σήμερα βρίσκεται  στην 34η μέρα απεργία πείνας.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο έγινε την ώρα του επισκεπτήριου, για να εμποδιστεί ο απεργός πείνας να έχει επαφή με τους δικούς του ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σύντροφοι αφέθηκαν να περιμένουν για περισσότερο από μια ώρα στο Αλλοδαπών, χωρίς να τους λένε για τη μεταφορά στο νοσοκομείο. Οταν τους είπαν ότι το επισκεπτήριο δεν μπορεί να γίνει, προσποιούνταν ότι δεν ξέρουν σε ποιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο απεργός πείνας. Αυτό μπορέσαμε να το πληροφορηθούμε ψάχνοντας μόνοι μας, μέσω αλληλέγγυων γιατρών.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Μοχάμεντ-Αλι Καϊμπίς στο Τζάνειο έδειξαν πολύ χαμηλό ζάχαρο. Ομως, παρά τον ορατό κίνδυνο κάποιου υπογλυκαιμικού σοκ, ο απεργός πείνας δεν κρατήθηκε στο νοσοκομείο.
Ο ίδιος κατέστησε και πάλι σαφές στους γιατρούς ότι δεν θα δεχτεί να του βάλουν ορό.
Από τη μεριά μας καλούμε σε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών, την Τρίτη, στις 4 το απόγευμα.

Επίσης, καλούμε όλους τους ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους να κατακλύσουν με τηλεφωνήματα, φαξ και e-mails το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, απαιτώντας από την πολιτική ηγεσία να σταματήσει να κρύβεται πίσω από την Αστυνομία. Να πάρει θέση άμεσα, να αποκαταστήσει όλα τα δικαιώματα του Μοχάμεντ-Αλι Καϊμπίς και να τον αφήσει ελεύθερο.

Τηλεφωνικό Κέντρο : 210-6977000
Γραφείο Τύπου
Τηλ: 210-6977505, 210-6924558
Fax: 210-6929764
Email: pressoffice@yptp.gr

Ανοιχτό Μέτωπο για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων των 300 Απεργών Πείνας

10 Μαρ 2012

Δήλωση των γιατρών στους οποίους απαγορεύτηκε να επισκεφτούν τον απεργό πείνας Μοχάμεντ-Αλι Καϊμπίς

 Καταγγέλλουμε την φασιστική συμπεριφορά της διοίκησης του τμήματος Αλλοδαπών προς τον απεργό πείνας  Mohamed Ali Kaabiche, που βρίσκεται ήδη στην 32η μέρα απεργίας. Μετά από νόμιμο αίτημα του απεργού πείνας και της δικηγόρου του, κ. Άννυς Παπαρρούσου, στις 8/3/2012 στη διοίκηση του τμήματος Αλλοδαπών, οι γιατροί Ντουζέπη Κατερίνα (Αναισθησιολόγος-ΜΕΘ ΑΟΝΑ "Αγιος Σάββας") και Κώστας Καταραχιάς (Ακτινολόγος - Γεν.Γραμ. Δ.Σ. Εργαζομένων  ΑΟΝΑ "Αγιος Σάββας"-Γεν. Σύμβουλος ΟΕΝΓΕ), προσήλθαμε στη διεύθυνση Αλλοδαπών ως σύμβουλοι γιατροί του απεργού πείνας για να εκτιμήσουμε την κατάσταση της υγείας του. Φτάσαμε στις 14:00 στην πύλη και αφού περιμέναμε περισσότερο από  20 λεπτά, προκειμένου να ελέγξουν τις  ταυτότητές μας, μας οδήγησαν στον προθάλαμο. Πέρασαν ακόμη 10 λεπτά -τόσο χρόνο χρειάστηκαν για να καταχωρήσουν τα στοιχεία μας- και αντί να μας οδηγήσουν στον απεργό πείνας για να γίνει η ιατρική εξέταση, μας ανακοίνωσαν ότι δεν μπορούσαμε να τον δούμε γιατί είχε  διακομισθεί σε νοσοκομείο. Στην ερώτησή μας σε ποιό νοσοκομείο τον διακόμισαν και ποιοι, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τους συναδέλφους γιατρούς και να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες, ο αξιωματικός υπηρεσίας μας δήλωσε ότι δεν γνώριζε ούτε πως μεταφέρθηκε, ούτε και το νοσοκομείο στο οποίο είχε διακομισθεί.

Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες μας για τον εμπαιγμό και την υποτίμηση της νοημοσύνης μας, ο αξιωματικός υπηρεσίας συνέχισε να μας δηλώνει άγνοια και αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε. Προχωρώντας προς την πύλη είδαμε ένα περιπολικό να μπαίνει και τον απεργό πείνας να βρίσκεται δεμένος με χειροπέδες στο πίσω κάθισμα. Επιστρέψαμε και ζητήσαμε  από τον αξιωματικό υπηρεσίας να πραγματοποιηθεί η συνάντησή μας με τον απεργό και η ιατρική εξέταση, εφόσον είχε επιστρέψει. Τότε μας ανακοινώθηκε ότι δεν είχε γίνει δεκτό το αίτημα του απεργού και δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να τον συναντήσουμε.
Η μεθόδευση από την πλευρά της διοίκησης του τμήματος Αλλοδαπών ήταν πλέον φανερή, αφού μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν μας είχαν αναφέρει τίποτα περί μη έγκρισης του αιτήματός του το οποίο είναι διασφαλισμένο από τη διακήρυξη της Μάλτας και το Π.Δ. 114.  Στις επίμονες ερωτήσεις μας, ο αξιωματικός υπηρεσίας  μας έδινε συνεχώς διάφορες αμφισβητούμενες απαντήσεις, όπως ότι η δικηγόρος δεν έχει εξουσιοδότηση, ότι η διοίκηση δεν έχει εγκρίνει το αίτημα, ο ίδιος ο απεργός πείνας δεν έχει ζητήσει σύμβουλο γιατρό. Ηταν φανερό ότι προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο και να συνεννοηθεί με τους ανωτέρους του.

Μετά από επίμονες πιέσεις για να συναντηθούμε με τον απεργό πείνας και βλέποντας ότι οι προσπάθειές μας ήταν άκαρπες,  τηλεφωνήσαμε στην δικήγορό του και την ενημερώσαμε για όσα είχαν συμβεί. Μας ζήτησε να παραμείνουμε, μέχρι να συνεννοηθεί με την διοίκηση του τμήματος. Μετά από πέντε λεπτά, η δικηγόρος μας ανακοίνωσε ότι το υπασπιστήριο μας έδωσε άδεια να συναντήσουμε τον απεργό πείνας και ότι θα γίνει η ιατρική εξέταση, όμως αμέσως μετά άλλαξαν και ο αξιωματικός υπηρεσίας μας ανακοίνωσε ότι δεν θα γίνει η συνάντηση. Στις έντονες διαμαρτυρίες μας, απάντησε ότι αρμόδιος για να δώσει τη σχετική άδεια ήταν ο ταξίαρχος. Ζητήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, όμως μας ανακοίνωσαν ότι δεν ήταν διαθέσιμος εκείνη τη στιγμή. Στις έντονες διαμαρτυρίες μας για την προσβολή της νοημοσύνης και κάθε έννοιας ανθρώπινης συμπεριφοράς απέναντι στον απεργό πείνας, μας απάντησε κυνικά ότι αν θέλουμε να κάνουμε αναφορά θα έπρεπε να επισκεφτούμε το τμήμα όταν θα λειτουργούσε το πρωτόκολλο. Αποφασίσαμε να φύγουμε, δηλώνωντας σε όλους τους παριστάμενους ανθρωποφύλακες ότι θα καταγγείλλουμε την φασιστική συμπεριφορά τους.

Σαν λειτουργοί της υγείας έχουμε πρωταρχικό καθήκον να εφαρμόζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να παλεύουμε για την τήρησή τους.  Αισθανόμαστε προσβεβλημένοι και οργισμένοι με την ασύδοτη και βάναυση συμπεριφορά της Διοίκησης του Τμήματος Αλλοδαπών. Καταγγέλλουμε την συμπεριφορά τους απέναντι στο δικαίωμα των προσφύγων για ίση μεταχείρηση και πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και σε μια ελεύθερη ζωή, χωρίς κυνηγητό και απαξίωση και δηλώνουμε ότι η διοίκηση του τμήματος Αλλοδαπών και η πολιτική ηγεσία της Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι πλέον υπεύθυνη για τη ζωή του Mohamed Ali Kaabiche.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση στον αγωνιστή απεργό πείνας και κάλουμε τους συναδέλφους, την ΟΕΝΓΕ, την ΕΙΝΑΠ και κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενο άνθρωπο να σταθεί αλληλέγγυος στον αγώνα του και να ενώσει τη φωνή του για την άμεση απελευθέρωσή του.

7 Μαρ 2012

ΕΔΕ από τη ΔΥΠΕ Κρήτης στην ενωση γιατρών Ρεθύμνου για τα αυγά στο γραφείο του διοικητή..

Κληση σε απολογία για κατεπείγουσα ΕΔΕ από τη ΔΥΠΕ Κρήτης εδώθησαν σε τρία μέλη της ένωσης, τα δύο, μέλη του ΔΣ της ενωσης γιατρών Ρεθύμνου για το ντου με συνθήματα στους τοίχους και αυγά στο γραφείο του διοικητή..

Εδώ το εγγραφο του διοικητή προς τη ΔΥΠΕ
Και το εγγραφο της ΔΥΠΕ για την ΕΔΕ

Η άποψη μας για τα γεγονότα είχε κατατεθεί εδω

2 Μαρ 2012

Νάξος: Αποκλεισμός στα ταμεία του Κέντρου Υγείας


Την Τρίτη 28 Φλεβάρη αποκλείστηκαν τα ταμεία στο Κέντρο Υγείας Νάξου. Περίπου 150 άτομα εξετάστηκαν, έκαναν εξετάσεις δωρεάν, έγιναν συνταγογραφήσεις και γενικά υπήρχε καλή και άμεση ανταπόκριση από τον κόσμο. Ακολουθεί η προκήρυξη που μοιραζόταν
 
 
Για την διάλυση της δημόσιας περίθαλψης σήμερα
 
Το κράτος διαχειρίζεται εν λευκώ τον πλούτο που παράγουμε όλοι μας εκχωρεί σταδιακά σε ιδιωτικά συμφέροντα τα μέχρι πρότινος κοινωνικά αγαθά της εκπαίδευσης και της περίθαλψης με τραγικές συνέπειες για τον καθένα από εμάς αλλά και για την κοινωνική συνοχή.
Με το 2ο μνημόνιο προετοιμάζουν την δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς δημόσιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο της οποίας τα σχολεία, τα νοσοκομεία και η κοινωνική ασφάλιση κατεδαφίζονται, η υγεία καθίσταται προνόμιο των πλουσίων, οι ευπαθείς πληθυσμοί προορίζονται για μια προγραμματισμένη εξόντωση, ενώ όσοι εξακολουθούν να έχουν μια εργασία καταδικάζονται σε ακραίες μορφές εργασιακής επισφάλειας και οικονομικής εξαθλίωσης. .
Το ΕΣΥ που συστήθηκε για να εξασφαλίσει ελεύθερη πρόσβαση στις παροχές υγείας, στην διάρκεια του χρόνου, απαξιώθηκε και υποβαθμίστηκε μεθοδευμένα από τους ίδιους του ιδρυτές του.
Το τραγελαφικό είναι ότι σήμερα χρησιμοποιούν τα προβλήματα που δημιούργησαν οι ίδιοι για να δικαιολογήσουν την πλήρη ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών της παιδείας και της υγείας.
Τα κέντρα υγείας ως μέρος του ΕΣΥ φτιάχτηκαν στην επαρχία για να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης στις κατά τόπους κοινωνίες. Αν και ποτέ δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι τους μιας και η ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας σταμάτησε γρήγορα, στην Ελλάδα όπως και στην Νάξο οι υπηρεσίες υγείας χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία κρατικής προπαγάνδας και κομματικής εκμετάλλευσης από τους κατά τόπους πολιτευτές.
Έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 21ου αιώνα το κοινωνικό αίτημα για δημιουργία νοσοκομείου που να καλύπτει τις ανάγκες της Νάξου και των μικρών Κυκλάδων «πραγματοποιήθηκε» μόνο κατ’ όνομα για τις τελετές των εγκαινίων, ενώ οι  φωτογραφίες των υποψηφίων βουλευτών και υπουργών διακινούνταν στα ΜΜΕ προβάλλοντας τις κοινωνικές ευαισθησίες τους.
Μετά την τοποθέτηση των ανάλογων πινακίδων στο κτήριο, το ΚΥ αναβαθμίστηκε σε ΚΥ- Γενικό Νοσοκομείο Νάξου (ΚΥ-ΓΝΝ). Με τα χρήματα του εργαζόμενου επέκτειναν το κτήριο, εξόπλισαν τα χειρουργεία, ακόμα και του Τοκετού, εξόπλισαν την μονάδα τεχνητού νεφρού έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει 3 ασθενείς, αλλά ουδέποτε δημιούργησαν την μονάδα αίματος που θα ενεργοποιούσε τα χειρουργεία και την μονάδα τεχνητού νεφρού και θα τα καθιστούσε λειτουργικά για τους κατοίκους του νησιού. Ακόμα και μέχρι πριν λίγες εβδομάδες, από τον υποδιοικητή και τον διοικητή του νοσοκομείου μέχρι και τους περιφερειακούς σύμβουλους, ακούγαμε ψεύτικες υποσχέσεις για άμεση λειτουργία της μονάδας αίματος.
 
Η έλλειψη κοινωνικού ελέγχου στον τρόπο που διαχειρίστηκε το κράτος τον πλούτο που δημιουργήσαμε, εξυπηρέτησε την υποχρηματοδότηση- υποστελέχωση του ΚΥ-ΓΝ Νάξου έστρωσε το έδαφος για την κακή συντήρηση του ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ και του ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ που είναι στοιχειώδη για τη διαμόρφωση μιας εικόνας του ασθενή.
Η απουσία μαζικών αντιστάσεων συνέβαλε στην συγχώνευση του ΚΥ-ΓΝ Νάξου με αυτό της Σύρου. Αποτέλεσμα, να χαθεί και αυτή η γραφειοκρατικά δομημένη διοίκηση του ΚΥ-ΓΝΝ με συνέπεια την ακόμα πιο δυσκίνητη και ανορθολογική λειτουργία του οργανισμού υγείας και την προβολή της ιδιωτικοποίησης του ΚΥ-ΓΝΝ ως μονόδρομο.  
Μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας υπέκυψε στην προπαγάνδα του καπιταλισμού που μας προέτρεπε να ασχολούμαστε με τις «δουλειές» μας και να αφήσουμε την λήψη των σημαντικών αποφάσεων στην καλή διάθεση των βουλευτών και λοιπών αρμόδιων. Έτσι μεθοδεύεται η ιδιωτικοποίηση σιγά- σιγά του ΕΚΑΒ, η καθιέρωση του 5ευρου και η πληρωμή των εξετάσεων από τους ασθενείς. Ακόμα και για την συνταγογράφηση πρέπει να πληρώνουμε λες και δεν τα έχουμε πληρωμένα!  
Ενώ τα αποθεματικά των καταληστευμένων ασφαλιστικών ταμείων μας, πρώτα στο χρηματιστήριο και σήμερα με το PSI, μειώνονται δραστικά, ταυτόχρονα τίθενται υπό αμφισβήτηση τόσο η καταβολή συντάξεων όσο και οι ασφαλιστικές παροχές στην πρόληψη, τα φάρμακα και τη νοσηλεία.   
Σε αυτό το κομβικό σημείο αν δεν αντιδράσουμε θα εφαρμόσουν τα σχέδιά τους απρόσκοπτα. Οι αγώνες των εργαζομένων στην περίθαλψη θα πρέπει να ξεπερνούν συντεχνιακούς διαχωρισμούς και μαζί με την κοινωνία να κλιμακώνονται με κοινωνικούς και πολιτικούς όρους στο σύνολο της ασκούμενης πολιτικής. Ήδη, οι πρώτες προσπάθειες αυτοδιαχείρισης των νοσοκομείων στο Κιλκίς και στο Ρέθυμνο ευδοκιμούν και έγιναν αποδεκτές από τις κατά τόπους κοινωνίες.  
Οι άνεργοι και οι ανασφάλιστοι αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς λόγω της βάναυσης επίθεσης του καπιταλισμού, ενώ οι μετανάστες συνεχίζουν να παίζουν τον ρόλο του «σάκου του μποξ» παρότι έχει αποδειχτεί ότι ούτε υπαίτιοι για την ανεργία είναι, ούτε για τα χαμηλά μεροκάματα (τρανό παράδειγμα οι περικοπές στο δημόσιο).  
Σήμερα, με κριτική και πολιτική σκέψη θα πρέπει να αντισταθούμε στην δικτατορία του «αγωνίζεσθε περί πάρτης» και να ξεπεράσουμε τους κώδικες, τις αξίες και την ηθική του καπιταλισμού.  
Με όπλο μας την άμεση συμμετοχή και τους αδιαμεσολάβητους αγώνες επιδιώκουμε την δημόσια δωρεάν υγείας για όλους χωρίς ταξικούς και ρατσιστικούς αποκλεισμούς.
Καταλαμβάνουμε τα ταμεία του ΚΥ-ΓΝΝ κάθε Τρίτη από τις 9:οο έως το μεσημέρι
 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  
 
Ανοιχτή Συνέλευση Νάξου

www.autonomiporotovnaxou.blogspot.com